امان از این اشک

حتی یک خبر کوچک ناراحت کننده

یا خوشحال کننده

اشک توی چشمم می یاره

اما از این اشک

امان