دلم اینروزها آرام بخش قوی می خواد

یک چیزی تو مایه های تزریقی

تصورش همش در ذهنم می چرخد...

می بینم خودم را در حال تزریق!