عزیزم

اولا خیلی خوشحالم که داری مجددا ازدواج می کنی.

دوما تا جایی که من می دانم شاید همه آقایون این کار را انجام می دهند.

اما وقتی مساله خطرناک است که با وجود یک زن در کنارش باز به اینکار ادامه دهد.

همسر من اینگونه فکر می کرد که با اینکار نیازش را به زنش کمتر می کند و بنابراین به زنش امتیاز کمتری می دهد. که البته این فکر زشت را از پدرش یاد گرفته بود.

در جامعه ما معتادین به این مساله زیاد هستند، اما بیشترشان بعد از ازدواج خوب می شوند.

می دانی من اشتباهم این بود که وقتی این حرکت را از همسرم می دیدم، حتی رویم نمی شد که راجع به این مساله باهاش صحبت کنم.

اگر ایشون مساله خودش را به نحوی با شما در میان گذاشته، یکجوری غیر مستقیم بهش بگوئید که مثلا در دوستان شما چنین موردی بوده (مثل من) بعد نظر ایشون را خیلی غیر مستقیم بگیرید.

خوشبخت و شاد باشید.