مردک به دلیل اینکه دست رد به سینه اش زدم هر گونه که بتواند می ازاردم امیدوارم که خدا بیارازدش آزار خدا هم مثل مکرش مثالزدنیست میدانم میدانم بین شما خواننده ها هم نامرد زیاد هست که یکزن تنها را بیازارد و سعی در تهمت زدن به او کند