هیچ دشمنی به اندازه ی مادرم شادی ام را نگرفت

هیچ غریبه ای به اندازه ی مادرم نا امیدم نکرد