خیلی تنهام

خیلی تنها

تنهاتر از همیشه

دوستم می گفت باید پا روی باورهات بزاری

باورهایی که از خودت داری

اونهایی که برات مهمترند

تا بتونی تغییر ایجاد کنی.

برای من از همه چیز مهمتر نجابتم هست

برای من احساسم مهمترین هست.

برای من شخصیت خودم مهمترین هست.

برای من خانوادم مهترین هست.

برای من خوب بودن مهمترین هست.

چطوری باید پا بزارم روی همه ی اینها؟