ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد