اینهمه درد و رنج که می کشم

نمی دانم لایقش باشم یانه

نمی دانم

نمی دانم

کاشکی زن نبودم

تا اینهمه چشمهای پلید پی من نبود.

کاش

کاش حالا که زن شدم

کاش می مردم

کاش