دیشب خواب علی رو دیدم

با یک دختری که صورتشو ندیدم از کنار من رد شدند و رفتند.

می دونم علی با کس دیگری بود و هست

اما خیلی حالم بد شده از امروز صبح تا الان

دارم بال بال میزنم.

حالم بده خدا