نظرات ما آدمها درباره ی دیگران بیشتر از خصوصیات درونی خودمان نشات می گیرد.

 

برای من فرقی نمی کند که شماها چه فکر می کنید؟

 

زنی که سالها کتک خورده تا در نهایت موفق شده! همسرش را آدم کند !!!

یا کسی که اول پیشنهاد دوستی می دهد و بعد بد و بیراه می گوید!

یا حتی کسی که تشویقم می کند و آفرین می گوید.

 

چه فرق می کند.

 

هر چه اینجا می نویسم صادقانه ترین احساس و واقعیتهای زندگیم است.

زمانه به من یاد داده که گاهی راجع به بدترین ادمهایی که می بینم قضاوت نکنم، چون من هیچوقت جای آنها نبوده ام.

نه در شرایط کودکیشان

خانوادگیشان

نه در شرایط اجتماعی و انسانهایی که سر راهشان قرار گرفته اند.