وصیت می کنم بر قبرم گلی بکارند.

چرا که از خون گرمم، جانی نروئید.

شاید ریشه ی درختی از تن خشکم جان بگیرد.