به دنبال سرنوشت میرم.

به زودی.

می خوام یک ریسکی بکنم که درصد موفقیتش به اندازه ی شکستش هست.

اما من می تونم.

می دونم

من شجاعم

و قوی

و توانا