چه سهمگین موجها به ساحل می کوبندم

و آرامم نمی گذارند

نه در دریا رهایم می کنن

نه در ساحل می گذارندم