کوروش همچنان اصرار به دوستی داره بعد از 10 سال

از اونجا که همه چیز رو درباره علی بهش گفتم . ناراحته که چرا به جای علی با اون دوست نمیشم!

خدا می دونه علی چند بار اومد و رفت یا من رفتم. چه فرقی می کند اصلا!

درسته هر بار من اومدنش رو قبول کردم.

اما دیگه نه!

هر چند که داغونم.

انگار بعد از همسر سابقم دوباره عاشق شده بودم!

باز هم عشقی کور کورانه.

نمی دونم شاید من خیلی بد هستم.

رفتار علی باعث شد که به همسر سابقم خیلی فکر کنم و به این نتیجه برسم که من خیلی نا مهربون بودم باهاش.

یعنی باید خیلی بیشتر از اونجه که او بهم بدی می کرد باهاش خوب می بودم.

اون هم منو خیلی دوست داشت. خیلی بیشتر از علی!