دلم می خواد یک ماده ای پیدا کنم برای خود کشی که نشانه ای از خودش در بدنم نگذاره

انگار که به مرگ طبیعی مرده باشم.

در این مورد اگر کسی می تونه کمکم کنه ممنونش میشم.

هم اسم ماده

و هم نحوه تهیه اش

 

دوست ندارم کسی احساس عذاب وجدان کنه

در شرایطی که من هستم این بهترین کمکه

و باور کنید ثواب داره.

به خود خدا ثواب داره.