دیگه نمیتونم بیشتر از علی عاشق کسی باشم

دیگه کسی نمیتونه عاشقتر از علی باشه

حتی به ظاهر

که علی ظاهری بود عشقش

 

بچه هم که دیگه نمی تونم داشته باشم. 36 سالمه

برای چی به فکر ازدواج باشم

 

تارک دنیاتر از قبل میشم....

با اندوه و

نا امیدی تمام