وقتی مادر خنجر به دست می گیرد و به قلب بچه اش می زند

چکار می شود کرد؟

خدایا!

خدایا!

خدایا!

تنها یک راه برایم مانده

تنها یک راه

یک راه

یک راه

یک

خودت می دانی که در برابر وسوسه خودکشی چقدر مقاومت کرده ام

خودت می دانی

بهتر از من می دانی

بهتر می دانی

می دانی

می دانی

اما

اما

اما