کوچکتر که بودم گاهی دخترهای زیبای سن بالا را می دیدم که از کمالات چیزی کم نداشتند اما مجرد بودند.

همیشه از خودم می پرسیدم چرا این دختر به این خوشگلی هنوز ازدواج نکرده... یعنی هیچ مردی نبوده که این زیبایی رو ببینه و بخواد؟

 

دیروز که توی آینه به خودم نگاه می کردم یاد اون تفکراتم افتادم.