مشکلات جنسی در اخلاق و روحیات آقایون اثرات زیادی می گذارد.

اینقدر مادی به مساله نگاه نکردم.

مشکل اصلی من اخلاق و رفتار همسرم بود که نشآت گرفته از مشکلات جنسی اش بود.

 

بفهمید اینو!