کاش معیار سنجش مردانگی عوض می شد تا فقط مردان واقعی نام "مرد" می گرفتند.