کی می گه توی تهران امکانات زیاده؟

یک بیابون نزدیک نداره آدم دلش گرفت سر به بیابون بزاره!