با درد زائیده شدم

غم به دیدارم آمد

بدبختی در آغوشم گرفت