آسمان هم؟

آسمان هم!

آسمان هم،

در پس آبی آرام خود،

قرمزی آتشین دارد.