هنوز هم کثیف و پست

از قدیم تا هنوز و تا همیشه

مرد= کثافت