آرزو می کنم

از صمیم قلبم

با تمام وجودم

با همه ی صداقتم

با همه ی سادگیم

با همه ی پاکیم

هر مردی در هر جای دنیا

که خواست زنی را بدون رضایت او تصاحب کند

یا لمسش کند تا به تمایلات حیوانی اش جواب دهد

سنگ شود

بترکد

بمیرد

الهی آمین

 

خدای بزرگ

این ظالمین کثیف را از زمین ریشه کن کن

شما هم که اینجا را می خوانید آمین بگوئید

 

لعنت خدا بر دل سیاه این کثیفان (100مرتبه)