مردک همسایه چقدر تنهایی ام را با پوز خندی به رخم کشید!