الان دو تا خواستگار دارم

که هیچکدومو دوست ندارم

طبق معمول