دکتر زنان گفت

35 سالته

5 ساله دیگه میشه 40 سالت

باید سکس داشته باشی!