وقتی اومدم توی این خونه ی 40 متری دلم نمیخواست خیلی اسباب و اثاثیه داشته باشم

با این تصور که به زودی ازدواج می کنم و همه چیزای جدید رو می خرم

اما حالا که می خوام خونمو عوض کنم دلم می خواد همه چیزهای جدید رو بخرم

چون دیگه تصور نمی کنم که دوباره بشه که ازدواج کنم.