آهای احمقها

من اگر دنبال اینجور رابطه ها بودم، مطمئن باشید توی دنیای واقعی خیلی جذاب تر از دنیای مجازی هستم!