باید یک دندون کرسی رو به خاطر اهمال کاری چند سال پیش یک دندونپزشک بکشم

خیلی ناراحتم

تا دکتر بهم گفت زدم زیر گریه

خواهرم گفت: خوب دیگه 35 سالته... داری به چهل نزدیک میشی این چیزا دیگه عادیه توی این سن!!!

اما من هنوز آرزوی دختر 25 ساله رو دارم به خدا

به خدا

امشب شب قدره

پیش تو هم نمی یام دیگه خدا!