دیشب خواب همسر سابقمو دیدم

شاید اینروزها خیلی تو فکرشم

توی فکر خودش و بچش!