خدایا!

در این بدبختی و سختیها

در این رنجها

تو را کجا بیابم؟

می شود تو روزی به دادم برسی؟

می شود دستم را بگیری و به آرامش رهنمون شوی؟

خدایا!

کسی را جز تو ندارم

جز تو کسی نیست که حرفهایم را بشنود

بداند همه آنچه را که باید بداند...

بداند دردم را و درمانم را...

خدایا! دستم بگیر که تویی تنها دست گیرنده!

تویی نجات دهنده!

تویی همه آنچه که بوده و برایم مانده...

تو!