شنیدم همسر سابقم بچه دار شده

یادم افتاد

روزهای آخر توی دادگاه بش گفتم

من شوهر می خواستم، زندگی می خواستم، بچه می خواستم

اون گفت: منم می خواستم

چه خوب... اقلا یکیمون به خواستش رسید