به نظر من تنها موندن جوونها بیشتر تقصیر خانواده هاشونه

یکیش همین مادر خودم که اصلا موافق ازدواج برادرم نیست

و از خواستگار اومدن برای من هم خوشحال نمیشه

توی پسرهای دور و اطراف هم حداقل ۵-۶ تا نمونه دیدم

مادرها و پدرها خودشون زندگی در تنهایی نداشتن

همیشه دور و برشون شلوغ بوده

درد تنهایی رو درک نمی کنند.