تسلیم سرنوشت می شوم

قید همسر و فرزند را می زنم

با شغلم ازدواج می کنم