نمی دانم خنده دار است یا گریه دار که مردها ادر رابطه با خانمها فقط دنبال یک چیز هستند.

من اغلب گریه ام می گیرد.

اما گاهی هم از این فکر کودنانه خنده ام می گیرد!