اقرار می کنم

دلم برای قربون صدقه های مهدی خیلی تنگ شده

الان دو هفته هست که دیگه اس هم نداده

البته بعد از گذاشتن چند تا پیغام گریه دار روی تلفن خونه و جواب ندادن من