ازدواج کردن و بچه دار شدن رو دیگه خیلی از خودم دور می بینم

خیلی