عاقله گفت:

ما نسل سوخته هستیم

خیلی ها مثل ما تنها هستند

فکر نکن خودت تنهایی

انتخاب اشتباه هم نکن