اگر یکی به اندازه ی این مورد جدید پولدار باشه،

به اندازه ی مهدی عاشق باشه،

به اندازه ی ک عاقل باشه...

چی میییشه