اس ام اس های دیشب مهدی:

١- سخته ولی می تونم بهت اس ندم یا مزاحمت نبام ولی برام محاله که تو رو از ذهنم تا زنده هستم پاک کنم شما تو دلو فکرو وجودمی و لحظه ای تا الان جدا نشدی و نخاهی شد

٢- دعا کن اگر من از با تو بودن محروم باید باشم و به آرزوم نرسم خیلی زود جوان مرگ شم چون زندگی بدون آرزو و عشقو امید زندگی نیست فقط عذابه

***

دیشب با یک شماره نا آشنا زنگ زد. اولین بار جواب ندادم دیدم دوباره زنگ زد- شماره طرفهای شهر ری بود محل زندگی یکی از دوستام گفتم شاید اون باشه جواب دادم.

دیدم مهدی هست. گفت نذر کردم که جواب تلفنمو بدی

کلی حرف زد

کلی عاشقی گفت

گفت که چند به مادرم هم زنگ زده و مامانم گفته که یک کم صبر کن

می دونم مامانم مهدی رو دوست داره

مامانم عاشق عاشقی مهدی شه انگار

واسه همین بود که بش گفتم دوستم یک خواستگار پولدار معرفی کرده، قاطی کرد.

***

مهدی خوبیش اینه که عاشقه ... فقط

اما عاشقی کوتاهی

عاشقی دوام نداره

زیر یک سقف رنگ می بازه

اون موقع معیارها وسط می یان

اون موقع می بینی که طرفت با معیارهات زمین تا آسمون فرق داره.

اون موقع جا میزنی

اینو بارها بهش گفتم

اما همش می گه نه

می گه تا ابد دوستت دارم

تا ابد عاشقتم

می گه: به خاطرت هر سختی ای رو تحمل می کنم. میرم توی معدن کار می کنم...

یکجور عذاب وجدان سخت آزارم می ده...