تنم درد می گیرد از این نگاههای آلوده

دلم می خواهد بگویم حالم از شما به هم می خورد.

اما لبخند می زنم

فقط