آدمها غمگین و تنهان

هر کدوم یه جور معمان

معما

معما