همه بچه ها رفتند خونه

دنبال کار و زندگیشون

دنبال خریدشون

دنبال کس و کارشون

من اما حوصله ی خونه رفتن رو ندارم

خونه کسی در انتظار نیست

در انتظار کسی هم نیستم