آدم وقتی تنها باشه دیگه زندگی نمی کنه

به دردی عمیق لحظه ها را می میراند فقط