چند تا از دوستهای قدیمی دوران دبیرستانمو دیدم چند روز پیش

می گفتند: تو که خوب و خانم و خوشگل بودی چرا؟؟؟؟؟

من خندیدم .. فقط