توی محل کارم هم متزلزل شدم .. یک همکار جدید آوردند همطراز من که موقعیت من رو تضعیف کنند.

خیلی ناراحتم

اما توکل به خدا