یکنفر کامنت گذاشته:

ببشخید شما می دونید چطوری میشه یک خانم بیوه برای ازدواج پیدا کرد؟

اگر منظورت ازدواج دائم هست که به فک و فامیل و دوست و آشنا می تونی راحت بسپری، توی این دوره و زمونه هم تا دلت بخواد زن بیوه و مرد بیوه ریخته ... سوال بی مورد هم نپرس