به برادرم گفتم فکر نکنم مهدی دیگه برگرده

گفت: ایشالله !